Profil absolventa

Absolvent nájde uplatnenie v organizáciách vykonávajúcich správu a prevádzku vodného hospodárstva ako podnikový a závodný vodohospodár, asistent projektanta vodných stavieb, prevádzkovateľ melioračných zariadení, ďalej aj v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy a na úradoch životného prostredia.


Spolupráca s praxou

Katedra hydrotechniky sa dlhodobo podieľa aj na riešení úloh praxe, predovšetkým v oblastiach: hydroenergetiky, vodných ciest a plavby, hydraulického režimu povrchových vôd, hydraulického režimu podzemných vôd, optimalizácie režimu prevádzky hydrotechnických objektov

Profil absolventa

Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore vodné stavby a vodné hospodárstvo. Počas štúdia si osvojí základné poznatky z oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva.

Hydrotechnické laboratórium

Účel a funkcie: výskum vodných stavieb na fyzikálnych modeloch, praktická výučba predmetov Hydraulika a Hydrotechnický výskum, potreby bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, ďalšie vzdelávanie pracovníkov praxe.

Vedeckovýskumná činnosť

Riešenie výskumných úloh a odborných problémov pre prax, najmä na problémy hydrauliky  otvorených  korýt,  prúdenia  v  pórovitom  prostredí, vplyvu hydrotechnických stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia, konštrukcie a prevádzky stavieb a zariadení.

Pridajte sa k nášmu newsletteru

Zadajte správnu emailovú adresu